GİZLİLİK POLİTİKASI

BİLSAR Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş’nin Bilsart programı kapsamında kullandığı Web sitesi (www.bilsart.com), BİLSAR Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz kullanıcıların, ziyaretçilerin ve katılımcıların bilgi güvenliği BİLSAR için büyük önem arz etmektedir.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, öncelikle bilgilendirilmiş olma esasına dayanarak sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir ve tarafımızca korunur.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde sunulan hizmetin bir parçası olarak BİLSAR, sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, Bilsar gizlilik ve kvkk politikalarına ve üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Bilsar sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Bilsar’ın kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Bilsar internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Bilsar’ın sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Bilsar sorumlu değildir. Aynı şekilde web sitemizde BİLSAR tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından BİLSAR’ın sorumlu olmadığını belirtiriz.

BİLSART, kişisel bilgileri sadece bu politikada belirtilen amaçlarla işler. Web sitemizdeki sistemsel ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, www.bilsart.com web sitesi üzerinden, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

BİLSAR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (“ŞİRKET”) www.bilsart.com web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği, BİLSART ismi altında, video sanatının sergilenmesi ve bu alanda içerik üreten sanatçılara alan sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak katılımcılara ait kişisel verileri bu metin içerisinde belirtilen koşullarla işleyecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Şirketimizin Bilsart adı altında video sanatının sergilenmesi ve bu alanda içerik üreten sanatçılara alan sağlanması amacıyla, Bilsar Binası Meşrutiyet Cad. No:90/A Beyoğlu, İstanbul adresli www.bilsart.com web sitemiz üzerinden doldurduğunuz kimlik ve iletişim bilgileriniz Bilsart kapsamında tarafınıza gönderilecek bilgilendirme e-postalarının iletilebilmesi ve Veri Sorumlusu’nun sizinle doğrudan iletişime geçebilmesi adına elektronik ortamda doğrudan KVKK’nın izin verdiği ölçüde otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Toplanan verileriniz, Veri Sorumlusu’na iletilerek, tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenilmektedir.

ŞİRKET, yukarıda belirtilen kapsamda; kimlik bilgileri (Ad, Soyad); iletişim verileri (E-mail adresi) işlenecektir. Bilsart Web sitemizdeki e-bülten üyeliği alanından paylaşacağınız iletişim veriniz elektronik ticari iletişim izniniz kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iş ortaklarımız, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşılabilmekte ve aktarılabilmektedir. Bilsart fiziksel ve elektronik sergilerinin icra ve yönetimi için hizmet alınan kişilere ve iş ortaklarına ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımıza ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilere işbu verilerin yukarıda belirtilen veri işleme sebepleri kapsamında Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bilsartekstilas@hs01.kep.tr adresine veya kvkk@bilsar.com. e-posta adresine Veri Sorumlusu’na yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

www.bilsart.com web adresinde mevcut Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından detaylara ulaşabilir, aynı adreste yayında olan başvuru formunu doldurarak veya benzer içerikte bir yazılı belge ile taleplerinizi posta yoluyla veya elden şirket adresimize, güvenli elektronik imzanız ile imzalandıktan sonra bilsartekstilas@hs01.kep.tr adresine veya kvkk@bilsar.com. e-posta adresine, tarafınızca ŞİRKET’a daha önce bildirilen ve şirket kayıtlarımızda tanımlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

BİLSAR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRES: Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:90 34430 Beyoğlu/İstanbul
TELEFON: +90 212 245 90 00
MERSİS: 0175005305800015